Notícies:IDEAT - Ajuntament de Torrent

Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Empresa Nacional d'Innovació, S.M.E., SA, per al suport a l'emprenedoria i a la pime innovadora en el sector agroalimentari i el medi rural

22 sep 2022
Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Empresa Nacional d'Innovació, S.M.E., SA, per al suport a l'emprenedoria i a la pime innovadora en el sector agroalimentari i el medi rural mitjançant el desenvolupament de la línia de préstecs participatius Línia Agroinnpulso

ANNEX

Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Empresa Nacional d'Innovació, S.M.E., SA (ENISA), per al suport a l'emprenedoria i a la pime innovadora en el sector agroalimentari i el medi rural mitjançant el desenvolupament de la línia de préstecs participatius: Línia Agroinnpulso. Pla de Recuperació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea-Nextgeneration EU–

Primera. Objecte. El present conveni té per objecte instrumentalitzar la transferència de fons del MAPA a *ENISA amb destinació a la línia de finançament a projectes empresarials de base digital promoguts per les petites i mitjanes empreses de l'àmbit agroalimentari a través de la figura del préstec participatiu.

Així mateix, el present conveni té per objecte regular les condicions, criteris, procediments i control que ENISA haurà d'aplicar a la concessió dels préstecs participatius.

Segona. Préstec del MAPA a ENISA. ENISA rebrà un préstec del MAPA l'any 2022 per un import de fins a 10 milions d'euros, a fi d'afavorir el finançament de projectes empresarials innovadors i digitals promoguts per PIMES agroalimentàries. El préstec tindrà un període màxim d'amortització de deu anys, a tipus d'interés zero i sense necessitat de garanties.

Tercera. Transferència dels fons a ENISA.

Quarta. Característiques dels préstecs participatius concedits per ENISA.

Quinta. Requisits de les empreses beneficiàries de la Línia Agroinnpulso.

1. Podran obtindre els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de tota la cadena de valor, incloses les que desplegant la seua activitat en el medi rural, desenvolupen activitats de base tecnològica que apliquen sobre aquesta (Agrotech), amb especial atenció a aquelles amb capacitat de generar ocupació de qualitat per a joves i dones, que tinguen el seu domicili social a Espanya, que escometen les inversions necessàries i duguen a terme el seu projecte empresarial basant la seua activitat en la generació de nous productes, processos o serveis. Aquests projectes empresarials han de ser viables tècnica i econòmicament, així com tindre un model de negoci innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

2. Addicionalment, per a accedir als préstecs participatius les empreses sol·licitants hauran de presentar projectes concrets, inclosos els supòsits de refinançament, dirigits a la consolidació i millora de la competitivitat de l'empresa. Aquests projectes hauran de comptar amb un pla econòmic financer viable que permeta el desenvolupament dels seus plans i que cobrisca de manera raonable els compromisos derivats de la seua estructura financera.

Els projectes hauran de contribuir a la digitalització de la PIME conforme a l'àmbit d'intervenció 10 segons la metodologia per a l'etiquetatge digital establida en l'annex VII del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En tot cas, en el desenvolupament d'aquests projectes les empreses sol·licitants executaran les seues actuacions conforme al principi de no causar un perjudici significatiu a objectius mediambientals tal com apareix recollit en l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. En aplicació de l'article 17 del citat Reglament 2020/85, a l'hora d'avaluar una activitat econòmica, de conformitat amb els criteris sobre perjudici significatiu establits, sobre:

a) Mitigació del canvi climàtic;

b) adaptació al canvi climàtic;

c) ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins;

d) transició cap a una economia circular;

e) prevenció i control de la contaminació;

f) protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

S'haurà de tindre en compte l'impacte ambiental tant de la pròpia activitat com dels productes i serveis generats per aqueixa activitat al llarg de tot el seu cicle de vida, en particular tenint en compte la producció, l'ús i el final de vida útil d'aqueixos productes i serveis.

3. En cap cas podran finançar-se les següents activitats:

a) Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquen l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l'objectiu de mitigació del canvi climàtic.

b) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d'aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que complisquen les condicions establides en l'annex III de la Guia Tècnica de la Comissió Europea.

c) Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en relació amb les quals es preveja que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que provocaran no se situaran per davall dels paràmetres de referència pertinents. Quan es preveja que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, haurà de facilitar-se una explicació motivada sobre aquest tema.

d) Compensació dels costos indirectes del RCDE.

e) Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no reciclables ni en les plantes existents, quan aquestes accions tinguen per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos de fuita per al seu emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que tals accions no comporten un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seua vida útil; aquests detalls hauran de justificar-se documentalment per a cada planta.

f) Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguen per objecte augmentar la seua eficiència energètica o el seu recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que tals accions no comporten un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seua vida útil; aquests detalls hauran de justificar-se documentalment per a cada planta.

g) Activitats en les quals l'eliminació a llarg termini de residus puga causar danys al medi ambient.

Sisena. Funcions de ENISA.

Setena. Fallits, plusvàlues i liquidació de la línia de finançament

Octava. Comissió de Seguiment

Novena. Vigència del conveni. La vigència del conveni serà de deu anys. Així mateix, s'inscriurà en el Registre Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació (REOICO), a l'efecte de donar compliment a l'obligació de publicitat activa.

Sense perjudici de l'anterior, els pagaments associats a aquest conveni comprendran els préstecs participatius la concessió dels quals haja sigut aprovada per ENISA, una vegada que el MAPA transferisca els imports assenyalats en la clàusula tercera contra la present Línia Agroinnpulso.

El conveni estendrà la seua vigència fins que es produïsca l'efectiu emplene de les obligacions derivades del mateix i el reembossament de l'import del préstec en el Tresor Públic en els termes de la clàusula setena, és a dir, el 31 de desembre de 2032.

Dècima. Extinció del conveni.

Onzena. Resolució de controvèrsies.

ANNEX I Manual d'anàlisi d'operacions

ANNEX II Manual de procediment de concessió i control de préstecs participatius

+Info